fbpx

Kurrikulumi

Plan-program që ka në fokus nxënësit 

Planifikimi i mësimit për secilën lëndë bëhet në përputhje me moshën, aftësitë si dhe kërkesat e nevojat e nxënësve. Mësimi zhvillohet në kabinete përkatëse për secilën lëndë. Kabinetet janë të pajisura me kompjuter, projektor dhe mjete tjera moderne sipas kërkesës së lëndëve. Kjo është një përparësi si për mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit dhe bënë që mësimdhënia dhe mësimnxënia të jënë shumë më atraktive.

Identifikimi i fushave, që nxënësve u interesojnë më shumë është një nga prioritetet tona. Ne përpiqemi që t’i motivojmë ata të zhvillojnë mendimin  kritik, të jenë inovatorë , tolerant dhe të lirë për t’i shprehur  mendime dhe idetë e tyre.

Përveç lëndëve të obligueshme, që mbahen nga ora 9: 00 deri në orën 14:00, gjashtëdhjet minuta në ditë janë ndarë për klube të ndryshme dhe orë plotësuese. Si për  klube ashtu edhe për orët plotësuese së pari merren parasysh kërkesat e nxënësve të cilat pastaj diskutohen veç e veç edhe në Këshillin e arsimtarëve, për të parë nevojat, arritjet dhe talentin e secilit nxënës.

Gjuhë shqipe

Libri “Gjuha shqipe 10″ në përmbajtjen e vet përfshin njohuri që lidhen me sistemin gjuhësor, shprehitë e të shkruarit dhe të të lexuarit, si dhe me komunikimin. Risi e tekstit është përpjekja për një integrim të njohurive gjuhësore me ato letrare. Ushtrimet e shumta kanë qëllim didaktik që nxënësi të aftësohet sa më shumë praktikisht dhe ta shohë gjuhën nga disa aspekte, që përbëjnë thelbin e saj, si një mjet i rëndësishëm komunikimi

Libri ” Letërsia e vjetër dhe e mesjetës  10″ -ne kuader  te këtij librit përshkruhen dhe trajtohen modelet letrare, kryesisht zhanret.Letërsia e vjetër dhe e mesjetës nënkuptojnë dy modele të mëdha kulturore: Antikitetin, kryesisht periudhën klasike dhe Mesjetën si hyrje në modernitetin evropiane.

Libri “Letërsia e vjetër shqiptare”, ka të bëjë me shtjellimin e kushteve dhe rrethanave në të cilat u zhvillua kjo letërsi, që nga dokumentet e para të kësaj periudhe, me autorët e parë shqiptarë, dhe me veprat e tyre. Humanizmi shqiptar, letërsia filobiblike, ajo e bejtexhinjve, deri te letërsia e Rilindjes Kombëtare në vitet 40.

.

Gjuhë angleze

Programi I gjuhës angleze për klasën e 10-të, ka për qëllim të pergadis nxënësit me procesin e mësim- nxenjes ne nivelin gjuhësor B1, bazuar ne nivelet gjuhësore të përcaktuara  në Kornizën Evropiane të Gjuhëve. Përmes kesaj ore mesimore synohet zhvillimi gjuhesor; intelektual dhe kulturor te nxeneseve, ne menyre qe ata te jene te afte te perballlojne te nxenit  gjate situatave jetesore. Gjithashtu, orientimi I vleresimit ne kete lende behet ne katër komponentët kryesorë të gjuhës sic jane: “Reading comprehension” (Leximi aktiv- te kuptuarit e asaj qe lexojne), “ Listening” (Degjimi), Speaking (te folurit) dhe writing( te shkruarit), te ndërlidhura ne këto komponente janë : Grammar (Gramatika) dhe  Vocabulary building ( krijimi I fjalorit ne gjuhë angleze). E tërë kjo arrihet duke përdorur teknika te ndryshme mësimore.

Gjuha e dytë e huaj

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Art muzikor

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Art figurativ

Ne Artin Figurativ te klases ne X-te  permban disa gjera me konkrete qe i perkasin Stilet e artisteve, te kulturave dhe te periudhave te ndryshme historike.

Fillimisht ne kete Liber Mesojme per :

– Parahistoria

– Neoliti

– Arti egjiptian

-Piramida

– Piktura dhe Skulptura e egjiptit te vjeter

– Arti Mesopotamez

– Arti Babilonas

– Arti Asirian

– Arti Persian

– Arti Ilir

-Arti I Egjeut

– Arti I kretes

– Arti i mikenes

– Arti Grek

– Arti Estrusk

– Arti Romak

-Arti Mesjetar

– Arti Bizantin

– Arti Islam

– Arti Roman

Matematikë

Lënda e matematikës në gjimnaz synon: Të japë ndihmesë në zhvillimin vetjak të nxënësit; ta aftësojë atë për të përdorur lehtësisht dhe në mënyrë organike, në fushat e tjera të të nxënit, njohuritë dhe shprehitë matematike, metodat matematike, arsyetimin matematik; ta pajisë nxënësin me njohuri dhe shprehi matematike të nevojshme për jetën dhe për arsimim të mëtejshëm; të kujdeset për të plotësuar nevojat dhe shprehitë e individit në përputhje me kërkesat e shoqërisë.
Nxënësit në klasën e dhjetë do të mësojnë gjykimet, veprimet binare, kombinatorikën, fuqizimi dhe rrënjëzimi, numrat komplesë, ekuacionet dhe funksionet kuadratike, funksionet trigonometrikee, progresioni aritmetik dhe gjeometrik, gjeometria dhe matja dhe statistika.

Biologji

Lënda “Biologjia 10” përfshin material nga shumë disiplina të biologjisë. Fillon me bazat e citologjisë ku shtjellohen temat për ndërtimin qelizor, dallimet ndërmejt qelizave bimore dhe shtazore. Vazhdon me biosistematikën, klasifikimin e botës së gjallë, viruset bakteriet, algat, kërpudhat, likenet, myshqet, fiernat, bimët me farë, biologjinë e parashtazorëve, shtazët shumëqelizore – sfungjerët, knidaret, krimbat e shtypur, krimbat cilindrik, butakët krimbat unazorë, artropodat dhe gjemborët. Libri përmbanë ilustrime dhe fotografi por kjo nuk është e mjaftueshme për t’u përvetësuar lënda prandaj duhet të përdoren material shtesë që i përshtaten njësive mësimore: fotografi, makete, revista, preparate, atlas zoologjik dhe botanik, shtazë të ndryshme të gjalla herbariumi, burime të ndryshme në internet, dokumentar shkencor. Lënda “Biologjia 10” e nxit kërshërinë e nxënësve për botën e gjallë me njeriun në të, zhvillon ndjenjën e përgjegjësisë për natyrën, qeniet e gjalla, ndërgjegjëson ata se njeriu duhet të ketë qëndrim tjetër ndaj natyrës dhe mjedisit.

Fizikë

Fizika mbështetet në përvojën e njeriut dhe në një numër të vogël të ligjeve fundamentale (ligjet e ruajtjes: të energjisë, të masës, të ngarkesës elektrike, të sasisë së lëvizjes dhe të momentit të sasisë së lëvizjes), të cilat janë fituar si rezultat i përgjithësimit të një numri shumë të madh të eksperimenteve.

Dikur fizika në vete i përfshinte të gjitha shkencat e natyrës, si astronominë, kiminë, biologjinë, gjeologjinë, matematikën dhe shkencat e tjera, prandaj është e arsyeshme që çdo shkencë e re e natyrës ndërtohet mbi bazën e saj dhe i përdor metodat dhe mjetet që zbulohen në fizikë. Gjithashtu fizika është shkencë eksperimentale, sepse të gjitha teoritë e saj mbështeten në eksperimente dhe së bashku me përvojën shërbejnë si kritere të vetme të vërtetësisë së tyre.

Fizika është shkencë dinamike dhe evolutive, prandaj dituritë tona për natyrën vazhdimisht përparojnë në cilësi, për ç’arsye ndihet nevoja e freskimit të vazhdueshëm të programeve mësimore në shkollat tona. Në këtë mënyrë nxënësi aftësohet më mirë që t’i njohë, t’i kuptojë e më vonë edhe t’i zbatojë këto njohuri të reja. Në vitet e fundit ndryshimet më të mëdha janë bërë në metodologjinë e mësimdhënies së lëndës së fizikës. Në procesin e mësimit nxënësi dhe arsimtari përbëjnë një tërësi. Nga nxënësit kërkohet që të jenë aktivë, kurse arsimtari të jetë i përgatitur. Me ndihmën e përvojës, eksperimenteve dhe të teorisë mundësohet formimi i kuptimeve fundamentale shkencore, të cilat nxënësi më vonë do t’i përdorë për zgjidhjen e problemeve praktike dhe teorike.

Kimi

Lënda e kimisë për klasën e 10-të vazhdon me procesin e ndërtimit më të thellë të njohurive shkencore dhe zhvillimin e kompetencave ( të kuptuarit, shprehitë, shkathtësitë, qëndrimet dhe

vlerat) në shkenca.

Shkenca çdo ditë është duke ndryshuar mënyrën tonë të jetës dhe rëndësia e saj është vitale për të ardhmen e botës.

Materia, vetitëdheshndërrimet,nëkëtënivelpërfshinëanalizën e: strukturëssëatomit (konfiguracioninelektronik, numratkuantik),vetiveperiodiketëelementeve (energjia e jonizimit, afinitetindajelektronit, elektronegativiteti, radiusiatomik), strukturëssëmolekulësdhelidhjevekimike (jonike, kovalente, polare, hidrogjenore), acidevedhebazave, reaksionevekimikedhefaktorëveqëndikojnënëshpejtësinë e tyre, ekuilibravekimik, reaksioneveelektrokimike, vetivetëmetaleve, jometalevedhegjysmëmetalevesipasblloqeve (s, p, d, f) dhekomponimevemëtërëndësishmetëtyre, komponimevetëkarbonit (hidrokarburet, komponimet me oksigjendheazot) dhekomponimetme rëndësijetësore (karbohidratet, lipidet, vitaminat, proteinatdheacidetnukleike).

Histori

Historia e klasëssë 10-tëpërgjimnazinnatyrorpërfshinëngjarjet e historisëshqiptaredheasajbotëroreprejKongresittëVjenësderitekshqiptarët pas LuftëssëDytëBotërore.Kytekstpërkujdesetpërpërgaditjenprofesionaletënxënësvetëkësajmoshenëlidhje me fenomenethistoriketështjelluaranëkëtoperiudha.Gjatëhartimittëkëtijtekstijanëpërpjekurqënjësitëmësimoret’ukrijojnënxënësvemundësiqëtëzhvillojnëndjenjën e kreativitetit,vlerësimevekritike,analizavetëngjarjevehistorike,krahasimeve,dëshirënpërtëhulumtuarngjarjetëcaktuarahistorike. Kapitujtjanëparaqiturmëposhtë:

I:Kongresi I VjenësdheAleanca e Shenjtë

II:Evropagjatëviteve 1815-1871

III:Evropadhe SHBA-tënë fund tëshek.XIXdhenëfillimtëshek.XX

IV:PerandoriaOsmanedheBallkanigjatëshek.XIXdhenëfillimtëshek.XX

V:Shqiptarët ne shek XIX

VI:Shqiptarëtnëfillimtëshek.XX

VII:Lufta e ParëBotëroredheRevolucioni I Teorit

VIII:ShqiptarëtgjatëLuftëssëParëBotërore

IX:Bota midis dyLuftëraveBotërore

X:Ballkani midis dyLuftëraveBotërore

XI:Shqiptarët midis dyLuftëraveBotërore

XII:Lufta e DytëBotërore

XIII:ShqiptarëtgjatëLuftësSëDytëBotërore

XIV:Bota pas LuftëssëDytëBotërore

XV:Shqiptarët pas LuftëssëDytëBotërore

Gjeografi

Gjeografia e klasës së 10,është pjesë e gjeografis fizike ku nxensit më studimin e saj krijojnë një baze te mjaftuëshme te njohurive mbi prejardhjen dhë zhvillimin e shumë proceseve  që kanë ndikuar në zhvillimin krijimin e Tokës.

Këtu perfshihën:Forma dhe madhësia e tokës,Globi dhe harta,përcaktimi i pozitës së një vendi në tokë,projeksionet,leximi dhe përdorimi i hartës.

Përbërja dhe struktura e tokës,zhvillimi gjeologjik i korës së tokës,relievi i sipërfaqes së tokës,lëvizjet epirogjene dhe orogjene,vullkanet,termetet,

Relievi,krijimi dhe format,proceset në modelimin e relievit,denudacioni,erozioni krastik,veprimtaria e ujërave,akullit,erës,valeve te detit.

Moti dhe Klima,temperaturat e ajrit,presioni atmosferik,ciklonet dhe anticiklonet,lagështiae ajrit.

Hidrografia,ujërat tokësore dhe nëntokësore,vetit kimike dhe fizike te ujit te detitdhe të oqeanit.

Sociologji

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Psikologji

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Filozofi dhe logjikë

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Edukatë qytetare

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti

Në tekstin e educates fizike dhe sportive të klases 10-të trejtoren sportet si: Atletika,vrapimet,kërcim në gjatësi,kërcimi lart.

Gjimnastika sportive:kapërdim fluturimthi,rrotullimi anash Ylli,ushtrime në paralele.

Gjimnastik ritmike dhe valet:vallja popullore po vin krushqit.

Basketboll: pasimet,driblimet, mashtrimet,gjuajtja në kosh me penges,mbrojtja grupore dhe ekipore,sulmi grupor,rregullat e lojës së basketbollit(shkurtimisht)

Futbolli:pasimi dhe pranimi I topit,driblimi uddhëheqja e topit,mashtrimi me kundershtar aktiv,goditja-gjuajtja,mbrojtja grupore,mbrojtja e kombinuar,rregullat themelore të lojës.

Hendboll:mjeshtrija sportive.

Volejboll:pasimi I topit, gjuajtja,blloku,taktika,rregullat elementare.

Pingpongu.Tenisi.Badminton.Noti.sporte luftarake.

Teknologjia me TIK

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Gjuhë shqipe

Letërsia botërore (Rilindja, Klasicizmi, Romantizmi)

Shekulli XIV konsiderohet si zanafillë e nje epoke të re që u quajt Rilindje.

Gjuha shqipe(gramakita 11) rrok fusha të ndryshme të studimit të saj qe nga historia e gjuhes,

Dialektologjia,leksikologjia, stilistika, semiotika, morfologjia etj.

Petrarka shkroi Librin e Këngëve, Bokacio shkroi Dekameronin, Servantesi shkroi Don Kishotin.

Uilliam Shekspir shkroi tragjedi dhe komedi prej të cilave Romeo dhe zhulieta, Hamleti etj.

Epoka Klasiciste- është një term i historisë së lëtërsisë shërben për të ëmërtuar një drejtim të caktuar letrar. Shkrimtarët e klasicizmit janë Zhan Rasini, Pjer Kornej, Molieri.

Rasini dhe Kornej kanë shkruar tragjedi ndërsa Molieri Komedi.

Epoka Romantike- solli shnërrime rrënjësore në shoqëri,në arte në vizionin e botës.

Shkrimtarët janë Johan Volfang Gëte, shkroi tragjedinë Fausti. Xhorxh Bajroni shkroi Shtegtimi i Cajld Haroldit. Aleksadnër Pushkini , shkroi Eugjen Enjegini.

Letërsia Romantike shqiptare- Përzgjedhja e modeleve ka mundësuar përfshirjen e informacionit teorik brenda dimensionit historik të trajtimit të Letërsisë Romantike Shqiptare.

Shkrimtari i pare i Ltërsisë Romantike Shqiptare është Jeronim De Rada, shkoi veprën Këngët e Milosaos, Skënderpeu i Pafan, Serafina Topia etj. Kristoforidhi shkroi Gjahu i Malësorëve, Hija e Tomorrit, etj. Naim Frashëri poet kombëtar, shkro Bagëti e Bujqësi, Histori e Skënderbeut, Qerbejala etj. Zef Serembe shkoi veprën Poezi Italiane dhe këngë origjinale, Kthimi i ushtarit, Tingëllima të ndryshme.

Zef Skiroi shkroi Fjamuri e Arbërit, Rapsodie Albabesi , poema Mili e Hajdhia, Te dheu i huaj,

Sami Frashëri shkroi Shqipëria cka qenë, cështë e cdo të bëhët. Dramën Besa Dashuria e Talatit me Fitneten.

Gjuha e dytë e huaj

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Gjuhë angleze

Programi I gjuhës angleze per klase e 11-të, ka per qellim të pajisë nxënesit ne procesin e mesim nxenjes ne nivelin gjuhësor B1+, sipas tables se vleresimit ne kuadrin e pergjithshem evropian per gjuhët. Gjatë kesaj lende nxenesit do te kene mundesi te zgjerojne njohurite e tyre te gjuhes angleze  vecanerisht ne “Vocabulary building” (krijimin e fjalorit ne gjuhë angleze) pasi qe nxenesit ballafaqohen me tema me ndryshe dhe me te zgjeruara se ne klasen e me parshme qe kane kaluar. Pervec mesimit te Grammar (Gramatikes), Vocabulary (Fjaleve te reja-Fjalorit), Reading & Listening( Leximit dhe degjimit), Speaking ( te folurit) dhe Writing( te shkruarit),  gjithashtu nxeneseve u ofrohet nje hapësire e caktuar per njohjen e  kultures  angleze.

Art muzikor

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Art figurativ

Ne Artin Figurativ te Klases se XI mesojm se qe kur ekziston njerezimi , perkatesisht njeriu I vetedijeshem I quajtur “homo sapiens “ ekziston edhe arti figurativ.

Ky art quhet edhe vizuel , sepse I referohet shqises se te parit.
Dhe mu per kete , se voni u emetua me nje term te ri : Arti Pamor .

Mirpo, arti pamor nuk komunikon vetem me shqisa , por edhe me ndjenja , me mendime dhe koncepte , te cilat vazhdimisht zgjerohen ne procesin krijues.

– Arti I te shprehurit

– Imagjinata krative

– Njesit themelore te shprehjes artistike

– Ngjyra si shprehje dhe si mjet shprehes

– Vellimi dhe Valeri I ngjyrave

–  Baraspesha

– Simetria

– Perspektiva

– Harmonia Kompozicionale

– Stilet dhe kulturat

– Arti dhe Kultura e renesances

– Manirizmi

– Stili Rokoko

– Muzet , Galerië

Matematikë

Matematika për klasën e njëmbëdhjetë është vazhdimësi dhe zgjerim i njohurive paraprake të fituara nga lënda e matematikës në vitet paraprake. Kjo u mundëson nxënësve të fitojnë njohuri dhe shkathtësi për të zhvilluar të kuptuarit e botës fizike, asaj shoqërore dhe zhvillon aftësitë e nxënësit për të shtruar drejt problemet e ndryshme nga fusha e matematikës dhe nga jeta e përditshme dhe aftësitë për t’i zgjidhur ato në më- nyrë korrekte. Sikur edhe lëndët e tjera, edhe kjo synon:
·zhvillimin e personalitetit të nxënësit;
·krijimin e shprehive për punë të pavarur e sistematike;
·kultivimin e aftësive e të shkathtësive për të menduar në mënyrë krijuese e kritike;
·nxitjen e kureshtjes dhe inkurajimin e nxënësit për kërkim në përzgjedhje të informacionit të nevojshëm.
Në veçanti, nëpërmjet gjuhës karakteristike – simboleve e diagrameve, kjo lëndë synon të kultivojë aftësitë për të gjykuar drejt dhe saktë dhe për të përmbledhur mendimet në përgjithësi. Zbatimi gjithnjë e më shumë i matematikës në fusha të gjera të ekonomisë, mjekësisë, teknologjisë e shkencës e rrit mundësinë e ndikimit të saj në zhvillimin e një shoqërie bashkëkohore.

Kategoritë e përmbajtjes janë analiza dhe teoria e gjasës me statistikë.

Biologji

Lënda “Biologjia 11” është vazhdimësi e Biologjisë së klasës së dhjetë. Fillon me biodiversitetin ku flitet për kordatët (peshqit, ujëtokësorët, zvarranikët, shpendët dhe gjitarët). Vazhdon me metabolizmin e qenieve të gjalla (ciklin jetësor të organizmave: ndarjen qelizore, shumimin e organizmave bimorë dhe shtazorë), trashëgiminë (AND dhe ARN, ligjet themelore të trashëgimisë, mitacionet kromozomike), dhe përfundon me ndërtimin e qenieve të gjalla (ndërtimin e indeve, organet dhe sistemet e organeve, SN, shqisat). Nxënësi përveq nga libri ku çdo gjë është e ilustruar për ta kuptuar më mire lëndën është e nevojshme të merr informacione të reja edhe nga burimet e ndryshme në internet, dokumentarët shkencor, atllasi zoologjik, preparatet, revista shkencore, puna praktike në kabinetin e biologjisë. Përzgjedhja e materialit shtesë bëhet nga nxënësit ose dhe nga mësimdhënësi.

 

 

Fizikë

.Në këtë klasë mësimet shpjegohen në nivel të kuptimit, të zbatimit, të analizës, të sintezës apo vlerësimit në pajtim me njohjen paraprake të lëmenjve të ndryshëm të fizikës. Ekziston dallim mes qasjes së shqyrtimit të dukurive fizike në dy gjimnazet e para dhe atë të përgjithshëm, duke marrë për bazë fondin e orëve dhe njohjen e aparatit matematik nga ana e nxënësve

Kimi

Kimia është shkencë natyrore e cila për objekt studimi ka materien dhe shndërrimet e saj. Ajo është e lidhur me shumë shkenca të tjera, në mënyrë të veçantë me fizikën, matematikën dhe biologjinë.

Në klasën e 11-të do të zhvillohen përmbajtjet programore: Sistemi periodik i elementeve,Elementet e bllokut – s (hidrogjeni,komponimet e hidrogjenit,metaletalkaline,natriumi,komponimet e natriumit,kaliumi,komponimet e natriumit,elementete e tjera alkaline,metaletalkalino-tokesore,magnezi,komponimet e magnezit,kalciumi,komponimet e kalciumit,metalet e tjera alkalino- tokësore),  Elementet e bllokut – p(Elementet e grupit të sistemit periodik,fluori,klori,komponimet e eklorit,bromi,komponimet e bromit,jodi ,astati ,elementet e grupit 16,15,14,13,18 ),Elementet e bllokut d dhe f,Reaksionet bërthamore (nukleare)  Reaksionet bërthamore (nukleare)  Materialet e rëndësishme që përdoren në ndërtimtari, në industri  dhe në jetën e përditshme.

Histori

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Gjeografi

Gjeografia e klases se 11 trajton rruzullin tokësor mbi bazë rajoni,ne përmbajtjen e saj hasim kete  përmbledhje si Regjioni dhe parimet e regjionalizmit,kushtet natyrore,popullsia,zhvillimi ekonomik,ndarja politike dhe rajonale

Ne  gjeografin e klases se 11 perfshihen keta kapituj:Evropa me kushtet natyrore,zhvillimin ekonomik,ndarja politike dhe rajonale evropiane

Evropa perëndimore me shtetet e saj si Britania e madhe,Franca,pozita gjeografike,popullsia,hidrografia,relieve.

Evropa Veriore,Evropa e Mesme,Evropa Lindore,Rusia,klima kontinentale e theksuar,bota bimore e theksuar rrjeti hidrografike etj

Azia,Kontinenti me përmasa të mëdha sipërfaqesore dhe popullative në botë,pozita gjeografike e mirë,kontinenti më larësirat më të medha ne botë,kontinenti I ulësirave dhe rrafshlartave,specifikat e qdo vendi ne përberjen e saj.

Afrika,kontinenti I zi elementet natyrore dhe popullsia,Afrika me pasuri te mëdha me minerale të dobishme,veqorit ekonomike dhe politike

Amerika Veriore dhe Qendrore,Amerika Jugore,elementet natyrore dhe popullsia,pozita gjeografike.

Australia dhe oqeania

Filozofi dhe logjikë

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Sociologji

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Psikologji

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Edukatë qytetare

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti

Në tekstin e educates fizike dhe sportive të klases 11-të trejtoren sportet si: Atletika,vrapimet,kërcim në gjatësi,kërcimi lart, hudhja e shtizes,hudhja e gjyles.

Gjimnastika sportive:kapërdim fluturimthi,rrotullimi anash-Ylli,ushtrime në paralele,kërcimet në kali pa dorza .

Gjimnastik ritmike dhe valet:vallja popullore po vin krushqit,dhe valle moderne .

Basketboll: pasimet,driblimet, mashtrimet,gjuajtja në kosh me penges,mbrojtja grupore dhe ekipore,sulmi grupor,rregullat e lojës së basketbollit(shkurtimisht)

Futbolli:pasimi dhe pranimi I topit,driblimi uddhëheqja e topit,mashtrimi me kundershtar aktiv,goditja-gjuajtja,mbrojtja grupore,mbrojtja e kombinuar,rregullat themelore të lojës.

Hendboll:mjeshtrija sportive.

Volejboll:pasimi I topit, gjuajtja,blloku,taktika,rregullat elementare.

Pingpongu.Tenisi.Badminton.Noti.sporte luftarake, aktivitetet e nxënsëve.

Teknologjia me TIK

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Gjuhë amtare

Letërsia Botërore 12- ky tekst përfshin dy kapitujt kryesorë, Letërsia në shek XIX dhe Letërsia në shek XX. Temat teorike të këtyre kapitujve janë përgjithësuese, ato trajtojnë poetikat e caktuara të tilla si  Realiste , natyraliste simboliste, e moderniste duke njerrë në  pah vecoritë dhe stilin e rrymave letrare.

Gjuha shqipe 12 (gramatika)- përfshin gjuhën e letersisë artistike dhe të shkrua.

Standartizimi i shqipes, variantet letrare (dialektet), format e ligjerimit letrar e shume vecori të gjuheës shqipe.

Shkrimtarët e Realizmit të letrsisë botërore jane, Balzaku, Carls Dikensi, Dostojevsi. Tolstoi etj, të Simbolizmit jane Emil Zola, Gustav Flober etj. Balzaku shkroi ” Komedinë Njerëzore”,

”Xha Gorion,” Evgjeni Grande” etj  Carl Dikensi shkroi” Oliver Tuist”,” David Koperfildi”, etj

Dostojevski shkroi ”Krim dhe ndëshkim”,” Idioti”, ”Djajtë” etj Tolstoi shkroi Ana Karenina, ”Lufta dhe Paqja”etj. Sharl Bodler, shkroi librin me poezi ” Lulet e së keqes”,” Kuriozitet Estetike”, etj

L etërsia  Moderne – ne shekujt XIX-XX, si pasojë e shndërrimeve rrënjësore hynë një etapë e re e zhvillimit që quhet etapa moderne.

Franc Kafka shkroi ” Procesi”, ”Metamorfoza,, . Marsel Prusti shkroi” Në Kërkim të kohës së humbur”,  ”Një dashuri e Suanit” etj. Gijom Apolinieri shkroi vepren ”Magjistari i kalbët”, ”Alkoole”, ”Kaligrama”.

Xhejms Xhojsi shkroi ” Portreti i artistit djalosh”, ”Ulisi” Erza Paund shkroi poemën ”Tokë e shkretë”,” Me drita fikur”.

Letërsia moderne shqipe 12- është një qenësi e kërkimittë periudhës letrare që ngre ngre në kulm individualitetet krijuese e vlerësuese letrare. Ndre Mjedjashkroi ” Vaji i bilbilit”, ”Lisus”, ” Gjergj Fishta shkroi” Lahuta e Malësisë”, ”Anzat e Parnasit” ,” Gomari i Babatasit”, ”Mrizi i Zanave”.

Faik Konica-themelues i revistës  ” Albania”, dhe i” Kritikës Letrare”,” Dr Gjilpëra”, ”Shqipëria si m’u duk”.” Një ambasadë e Zulluve në Paris”.”Fan Noli”  shkroi veprat ”Historia e Skënderbeut”, ”Izraelitë e Filistinë”, ”Albumi”.

Haki Stërmilli – ”Sikur të isha djalë”,” Dibranja e mjerueme” etj Lasgush Pogradeci shkroi ”Vallja e yjeve”, ”Ylli i Zemrës”. Ernest Koliqi ”Tregtarë Flamujsh” , ”Hija e maleve”. Mitrush Kuteli shkroi ”Poemin Kosovar”, ”Poemi i Shëndaumit”.” E madhe është gjëma e mëkatit”.

Migjeni- shkroi ”Vargjet e Lira”,” Novelat”.

Gjuhë angleze

Programi I gjuhes angleze per klasen e 12-të te gjimnazit natyror ka per qellim te pergadise nxenesit me nivelin gjuhesor  B2+. Gjate kesaj ore mesimore, nxenesit mesojne per tema te ndryshme dhe me nje nivel me te larte se ne klasen e 11-të. Gjithashtu, orientimi I vleresimit ne kete lende behet ne  komponentët kryesorë të gjuhës sic jane: “Reading comprehension” (Leximi aktiv- te kuptuarit e asaj qe lexojne ne gjuhen angleze), “ Listening” (Degjimi), Speaking (te folurit) dhe writing( te shkruarit), te ndërlidhura ne këto komponente janë : Grammar (Gramatika) dhe  Vocabulary building ( krijimi I fjalorit ne gjuhë angleze). E tërë kjo arrihet duke përdorur teknika te ndryshme mësimore.

 

Programi I gjuhes angleze per klasen e 12-të te gjimnazit gjuhësor synon te pergadise nxenesit me nivelin B2+ te gjuhes angleze bazuar ne Kornizen e Evropiane te Gjuhëve. Per dallim nga programi I gjuhes angleze per klasen e 12-të te gjimnazit natyror, gjuha angleze per gjimnazin shoqeror eshte e fokusuar me shume  nga pjeset e tjera ne Grammar (Gramatike) dhe Speaking (te folur). Nxenesit gjate kesaj ore mesimore kane mundesi te mesojne per tema te ndryshme sic jane: Crossing barriers, moods and feelings, modern living, history, planet issues etj. Me qellim qe keto tema te ndihmojne nxenesit qe te aplikojne teorite dhe dijet qe kane mesuar ne situata te jetes reale.

Gjuha e dytë e huaj

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Art muzikor

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Art figurativ

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Matematikë

Matematika për klasën e dymbëdhjetë, është vazhdimësi dhe zgjerim i njohurive paraprake të fituara nga lënda e matematikës në vitet paraprake. Kjo u mundëson nxënësve të fitojnë njohuri e shkathtësi për të zhvilluar të kuptuarit e botës fizike, asaj shoqërore dhe zhvillon aftësitë e nxënësit për të shtruar drejt problemet e ndryshme nga fusha e matematikës dhe nga jeta e përditshme si dhe aftësitë për t’i zgjidhur ato në mënyrë korrekte.

Kategoritë e përmbajtjes janë algjebër, gjeometri dhe analizë.

Mësimdhënia ndërvepruese i angazhon nxënësit në marrjen e përgjegjësive për zgjerimin e njohurive,  por edhe vlerëshmërinë e tyre.

Ky model përcaktohet nga këto faza:

 

  1. Përcaktohet tema apo çështja që është me interes për nxënës, që ka kuptim dhe që është e lidhur ngushtë me aspektet jetësore. Kështu matematika  nga një lëndë abstrakte dhe mjaft teorike shndërrohet në një lëndë të kuptueshme, e lidhur ngushtë me jetën;
  2. Arsimtari inkurajon dhe nxitë nxënësit të mendojnë rreth çështjeve që trajtohen në tekst apo rreth një problemi të caktuar. Në këtë fazë, ata përfshihen në hulumtime të ndryshme: vëzhgojnë, mbajnë shënime, evidentojnë probleme, marrin informacione;
  3. Shtrohen shumë pyetje për sqarim të cilave duhet dhënë përgjigje. Është e rëndësishme që pyetjet të jenë të kuptueshme për nxënësit;
  4. Nxënësit zhvillojnë planet e tyre për të ndërmarrë kërkime apo hulumtime të thjeshta dhe u japin përgjigje më precize pyetjeve të shtruara në fazën e mësipërme;

Nxënësit së bashku  me arsimtarin  diskutojnë rreth praktikës së tyre- rezultateve të nxjerra nga hulumtimi apo zgjidhja e problemit. Arsimtari u ndihmon atyre të marrin në konsideratë alternativa të tjera për rezultatet dhe të planifikojnë kërkime apo hulumtime të mëtejme. Është e  rëndësishme që nxënësit të perceptojnë vlerësimin e ideve të tyre, zgjidhjeve që ata japin dhe të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë që ata marrin

Biologji

Lënda “Biologji 12” ju ofron nxënësve përmbajtje koherente, logjike konform kërkesave të mileniumit të ri. Ofron njohuri për gjenetikën humane (sëmundjet trashëguese, këshillimin gjenetik, amniocentezën, kromozomopatitë), për inxhinieringun gjenetik si bioteknologji të re e zhvilluar në 20 vitet e fundit (klonimi, terapia e gjeneve, manipulimi i gjeneve, të mirat dhe të metat e inxhnieringut), ekologjinë (qarkullimi i materies dhe i energjisë, ndërveprimet e qenieve të gjalla, ekosistemet) sjelljet e shtazëve, njeriu dhe mjedisi dhe evolucioni. Veçori tjetër e biologjisë 12, është “përzierja” e temave mësimore. Kjo ju mundëson nxënësve të fitojnë njohuri të nevojshme për jetën e përditshme konform kërkesave të kohës dhe hap rrugën e përvetësimit më të lehtë të koncepteve të tjera që do shpalosen në vazhdim të shkollimit, studimeve. Nxënësi përveq nga libri  për ta kuptuar më mire lëndën është e nevojshme të merr informacione të reja edhe nga burimet e ndryshme në internet, dokumentarët shkencor që flasin për të arriturat e reja shkencore të inxhinieringut gjenetik, mbrojtjës së mjedisit, revista. Përzgjedhja e materialit shtesë bëhet nga nxënësit ose dhe nga mësimdhënësi.

Gjeografi

Gjeografia e klasës së 12, ka për qëllim njohjen,vlerësimin e pozitës gjeografike,të kushteve natyrore,veqorive popullative dhe ekonomike të Gadishullit Ballkanik në tërësi,Kosovës,Shqipëris dhe vendeve për rreth.

Kjo permbajtje e klases se 12,  i ndihmon nxënësit të kuptojn më mirë kompleksin e kushteve natyrore dhe faktorëve shoqërorë të popullsisë dhe të ekonomisë dhe problemet më të cilat ballafaqohen vendet e Gadishullit Ballkanik.

Në përmbajtje hynë:pozita gjeografike dhe veqoritë natyrore të Gadishullit Ballkanik,popullsia,veqorit ekonomike,industria,ndarja politike,klima,relievi.

Kosova,pozita gjeografike,relievi,klima,hidrografia,tokat dhe llojët e tyre,bota bimore dhe shtazore,popullsia dhe vendbanimet,levizja e numrit të popullsisë,strukturat themelore të

popullsisë,migrimet e popullsisë,veqoritë ekonomike të Kosovës,bazat gjeografike për zhvillimin e bujqësis,struktura e degëve industriale,komunikacioni,tregtia,turizmi.

Pozita gjeografike dhe gjeopolitike e Shqipëris,veqoritë natyrore,veqoritë klimatike,hidrografia,bota bimore dhe shtazore,popullsia dhe vendbanimet,migrimet e popullsisë,ekonomia,burimet energjetike.

Maqedonia,Greqia,Bosnja dhe Hercegovina,Serbia,Mali i Zi,Kroacia,Turqia.

Astronomi

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Fizikë

Këtu vazhdohet me kategori dhe nënkategori të reja disa prej të cilave nxënësi i dëgjon për herë të parë. Për këte arsye në klasën e 12 shumica e mësimeve shpjegohen në nivel të njohjes, kuptimit dhe zbatimit e ka më pak analizë, sintezë apo vlerësim. Ekziston dallim mes qasjes së shqyrtimit të dukurive fizike në dy gjimnazet e para dhe atë të përgjithshëm, duke marrë si bazë njohjen e aparatit matematik nga nxënësit.

Kimi

Lënda kimia 12, paraqet vazhdimësi të lëndës që është trajtuar në kiminë 10 dhe 11.  Në këtë klasë do të përfshihen përmbajtjet nga Kimia e komponimeve të karbonit. Konkretisht do të shtjellohen hidrokarburet(klasifikimi i hidrokarbureve ,hidrokarburet alifatike,alkanet,përhapja dhe gatitja e alkaneve,vetitë fizike tëalkaneve, vetitë kimike të alkaneve,anëtarët e alkaneve,alkenet,përfitimi i alkeneve, vetitë kimike tëalkeneve,dienet,alkinet,përfitimi i alkineve,cikloalkanet,cikloalkenet,cikloalkinet,hidrokarburetaromatike,struktura e benzenit,vetitë kimike të derivatet e benzenit,halogjenuretorganike,emërtimi,vetitëfizike,përdorimi i halogjenureve)komponimet organike me oksigjen(alkoolet,emërtimi,gatitja,vetitë fizike dhe kimike,alkoolet më tëpërdorshme,diolet,alkoolettrihidroksile,fenolët,aldehidet,ketonet,acidetkarboksilike ,lipidetpunët,deterxhentet,karbohidratet)komponimet organike  me azot dhe ato me rëndësi të veçantë për jetë.

Histori

Historia e klasëssë 12-tëpërgjimnazinshoqërorëtrajtonhistorinëngaLufta e ParëBotërore,Revolucioni I tetoritderitekzhvillimi I arsimitdhekulturësnëShqipëridheKosovë pas LuftëssëDytëBotërore.Gjatëhartimittëkëtijtekstipërklasët e 12-ta autorët I janëpërmbajturtërësishtdhe me perpikëriplanitdheprogramitmësimorpërkëtëklasëkursepërngritjen e cilësisësëtekstitjanëshfrytëzuartëarrituratdherezultatetmëtërejatëshkencëssëhistorisë.Kytekstështehartuarnga Isa BicajdheIsufAhmeti.Brendapërbrendatekstit,aipërmbanfjalorindhepyetjet.Kapitujtjanëparaqiturmëposhtë.

I:Lufta e ParëBotëroredheRevolucioni I Teorit

II:Bota midis dyLuftëraveBotërore,Paqja e Versajës,Formimi I LidhjessëKombeve

III:Tëarrituratshkencore,teknikedhekulturore

IV:Ballkani midis dyLuftëraveBotërore

V:Arsimidhekulturanëtrojetshqiptare midis dyLuftëraveBotërore

VI:Lufta e DytëBotërore

VII:ArsimidhekulturanëKosovëgjatëLuftëssëDytëBotërore

VIII:Bota pas LuftëssëDytëBotërore

IX:Ballkani pas LuftëssëDytëBotërore

X:ArsiminëShqipëri pas LuftëssëDytëBotërore

XI:KulturanëShqipëri pas LuftëssëDytëBotërore

XII:ShkencanëShqipëri pas LuftëssëDytëBotërore

XIII:Zhvillimi I arsimitdhekulturësnëKosovë

Psikologji

Lëndae “Psikollogjisë”  uafronnxënësvenjohuritëpërgjithshmembishkencë e cilakohët e funditkadepërtuarnëçdofushëtëjëtës. Qëllimi ikësajlëndeështëqënxënësitëkuptojëkonceptetdhefushattradicionaletëpsikologjisësidhezbatimin e njohurivetëmarranganxënësitdhebotëkuptimet e tyrepërvetendhepërshoqërinqëirrethon.  Përrealizimin e objektivavetëkësajlëndemesimëdhënësianëbashkëpunimme nxënësitduhettëbëjëndërlidhjen e njohurivengaanatomia, biologjia, kulturologjia,psikiatria, sociologjia, dhestatistika. Qëllimikryesori kësajlëndeështëqënxënësitëzbatojënëpraktikënjohurit e marranëjetën e përditshmedhenëpërgatitjen e duhurprofesionale. Përveqanësteorikenxënësitkanëmundësitëbëjnëvizitanëinstutucionedheorganizatatëndryshme.

Sociologji

Libri i Sociologjisë gjithsej përmban XIX kapituj, deri në fund të gjysëm vjetorit sipas planprogramit para shihet të spjegohen gjithsej tetë kapituj.

 

Fillimisht nxënësit njoftohen me kapitullin e parë, ku në këtë kapitull, do të spjegohet për mendimin e hershëm të sociologjisë, qysh ne civilizimet e para se çfarë mendimi kishte në atë kohë për sociologjinë, pastaj vjen kapitulli i dytë, ku mësohet për emrin e sociologjisë, kur ka lindur socologjia, në cilin shekull ma saktësisht, si dhe në çfarë kohe ka lindur, ku është themelues i sociologjisë, cfarë shkence është sociologjia?  Vazhdojmë me kapitullin e tretë, ku nxënësit mësojnë për zhvillimi e teorisë sociologjike, ku filluar nga Sen Simoni, Ogyst Konti, Emil Drykemi, Karl Marksi, dhe Herbert Spenseri, spjegohet për teoritë edhe kontribotin e tyre në lidhje me shoqërinë. Mandej për teoritë mekaniciste dhe teoritë psikologjike në socologji. Pastaj vazhdojmë me kapitullin e katërtë, ku në këtë kapitull kryesisht do të shpjegohet për nocionnin e shoqërisë, cili ka qenë interpretimi i Marksit dhe Zhan Zhak Rusos rreth interpretimit të shoqërisë qytetare

 

Nxënësit në kapitullin e pestë mësojnë për shetitin, më konkretisht se kur u krijua shteti, si spjegohet shteti në aspektin sociologjik dhe juridik dhe cili është mendimi sociologjik për shtetin dhe politikën në kohën e re, pastaj për teoritë funksionaliste dhe marksiste për shtetin, mandje teoria e Maks Veberit për shtetin se si e ndan ai shtetin, po ashtu në këtë kapitull mësojnë për llojet e pushtetit. Në kapitullin e gjashtë spjegohet për qeverisjen, si bëhet ndarja e pushtetit, pastaj për legjitimitetin e pushtetit, po ashtu për sistemet politike si dhe për demokracinë dhe llojet e saj. Në vazhdimsi është kapitulli i shtatë ku spjegohet për shkollat sociologjike,  konkretisht për teoritë formale sociologjike si edhe teoreticientët Georg  Zimel, Leopold fon Vize dhe Ferdinand Tenis. Në kapitullin e tetë mësojnë për interpretimin e shoqërisë në shkollën e Frankurtit duke ju referuar disa autorëve siç janë: Maks Horkhajmeri, Theodor Adorno, Herbert Markuze, Erih Fromi, Jurgen Habermas

Filozofi dhe logjikë

Lënda e “Filozofisë” kapërsynimqënxënësitt’ipërgatitëpërjëtë, përmbushjen e interesavedhepotencialevetëtyrenëzhvillimin e kulturësdhenëkrijimin e bazëssëkonceptevedhenjohurivepërarritjen e qëllimeveindividuale, qeshpiejnënëdrejtimtëprogresittëpërgjithshëmshoqëror.  Qëllimikryesorështëqënxënësittëndjekinrrugën e tëfilozofuaritvetëpërmeszhvillimittëaftësisësënxënësvepërtëmenduarnëmënyrëkritikedheanalitikepërvetendhebotën, duke u  mbështeturnënocionetthemeloretëfilozofisë.Zhvillimin e shkathtësivetëpërhershmetënxënësitpërtishprehurqartënocionetdhekategoritëe përgjithshmefilozofikesinëtëfolurashtuedhenëtëshkruar,sidhenxitja e raportevekrijuesendajvetvetesdheshoqërisë duke u mbështeturnëreflektimindhenëzbatimin e njohurivetëmarrangalëmia e filozofisë.

Edukatë qytetare

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti

Në tekstin e educates fizike dhe sportive të klases 12-të trejtoren sportet si: Atletika,vrapimet,kërcim në gjatësi,kërcimi lart, hudhja e shtizes,hudhja e gjyles.

Gjimnastika sportive:kapërdim fluturimthi,rrotullimi anash-Ylli,ushtrime në paralele,kërcimet në kali pa dorza .

Gjimnastik ritmike dhe valet:vallja popullore po vin krushqit,dhe valle moderne .

Basketboll: pasimet,driblimet, mashtrimet,gjuajtja në kosh me penges,mbrojtja grupore dhe ekipore,sulmi grupor,rregullat e lojës së basketbollit(shkurtimisht)

Futbolli:pasimi dhe pranimi I topit,driblimi uddhëheqja e topit,mashtrimi me kundershtar aktiv,goditja-gjuajtja,mbrojtja grupore,mbrojtja e kombinuar,rregullat themelore të lojës.

Hendboll:mjeshtrija sportive.

Volejboll:pasimi I topit, gjuajtja,blloku,taktika,rregullat elementare.

Teknologjia me TIK

Toggle content goes here, click edit button to change this text.