fbpx

Info

Cikli i ulët (klasa 1-6)

Ne duam që fëmijët të jenë të lumtur gjatë orarit mësimor përmes përfshirjes në një program mësimor kuptimplotë, të qëllimshëm dhe të rëndësishëm që zhvillon mendjete tyre kureshtare dhe i jep fëmijëve aftësi për jetë.

Planifikimi i kujdesshëm siguron që këto lëndë përputhen me moshën, aftësinë dhe përvojën e secilit fëmijë. Teknologjia përdoret në të gjithë programin mësimor, si burim i mësimdhënies dhe si një mjet për regjistrimin, mbledhjen dhe klasifikimin e informacionit.

Ne jemi shumë me fat për të punuar në një ndërtesë të re e cila përfshin shkollën, pishinën, fushën e sportit, bibliotekën, sallat të cilat mund të shfrytëzohen për kinema, dhe aktivitetet të ndryshme në dobi të fëmijëve.

Shkolla është e pajisur me mensë, ku nxënësit ushqehen në mëngjes dhe në kohën e drekës.

Orari mësimor fillon në ora 9:00 të mëngjesit dhe mbaron në ora 15:00