fbpx
Author zenitshkolla
Home

zenitshkolla

-

Page 3

29 Jan

Shkolla zenit

Java e testeve Pjesëmarrës në teste ishin nxënësit e klasave VI-XII, ku përmes këtyre testeve është bërë vlerësimi i nxënësve për të gjitha lëndët në nivel të fushave kurrikulare për periudhën Janar – Mars 2018.

READ MORE
19 Jan

Matematikë

Në një nga orët e lëndës së Matematikës nxënësit së bashku me profesoreshën e lëndës zhvilluan njësinë mësimore Rotullimi (rotacioni) i figurave. Nxënësit gjatë orëve të matematikës njohin terminologjinë, faktet, parimet si dhe kuptojnë metodat dhe procedurat, zbatojnë parimet në situatat e reja, sintetizojnë aftësinë e njohjes dhe nxerrjen e konkluzioneve matematike.    

READ MORE
17 Nov

Mëso duke ndërtuar

Nxënësit e Shkollës Zenit vizituan Fakultetin e Edukimit (Kabinetin e Biologjisë) si dhe Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore (Laboratorin e Kimisë)    

READ MORE